marți, 11 februarie 2014

AVEM OALE, AVEM VIN, AVEM CE ALȚII N-AU, REGE-AVEM ȘI ... SUBMARIN, DAR N-AVEM ... KNOW-HOW !!